PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik gælder for fritzhansen.com, som ejes og drives af Fritz Hansen A/S, Allerødvej 8, 3450 Allerød, CVR nr. 14 12 02 11, Telefon: + 45 48 17 23 00, Mail: salessupport@fritzhansen.com

Fritz Hansen er underlagt den til enhver tid gældende persondatalovgivning og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondatalovgivningen. Fritz Hansen er i medfør af persondatalovgivningen at betragte som dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden.
Fritz Hansen indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender hjemmesiden. Denne politik beskriver hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Vi sikrer fair og transparent databehandling:
Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.
 
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 
De oplysninger, vi indsamler og anvender, omfatter: 

- Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer 
- Oplysninger om interesser og vaner
- Købshistorik
- Transaktionsdata
- Trafikdata om brug af internettet

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

- Når du gennemfører køb i webshoppen
- Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
- Når du opretter en brugerkonto på My Republic/My Fritz Hansen
- Når du deltager i konkurrencer 
- Når du kommunikerer med os

Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til følgende saglige og forretningsmæssige formål:

- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
- Administration af kundeforhold
- Fremsendelse af nyhedsbreve eller andet markedsføringsmateriale samt øvrige markedsførings tiltag
- Oprettelse og administration af din brugerkonto på My Republic/My Fritz Hansen
- Besvarelser af dine henvendelser
- Statistik og analyse

Vores legitime grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og Fritz Hansen. Herudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, eksempelvis ved oprettelse af en brugerkonto på My Republic/My Fritz Hansen. 

Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services. 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke.
 
Vi behandler kun relevante personoplysninger:
Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål. 

Vi behandler kun nødvendige personoplysninger:
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger:
Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige:
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Personoplysninger indsamlet i forbindelse med gennemførelse af køb på vores hjemmeside bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.
   
Tilbagekaldelse af samtykke/Udmeldelse:
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet, f.eks. i relation til nyhedsbreve samt lukke din brugerkonto på My Republic/My Fritz Hansen. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller lukke din brugerkonto på My Republic/My Fritz Hansen, kan du kontakte os på
salessupport@fritzhansen.com eller + 45 48 17 23 00 eller benytte afmeldingslinket i de henvendelser, som du modtager fra os.  
Hvem deler vi personoplysninger med? 
Vores hjemmeside bliver hostet af Cohesio og er beliggende i EU, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. EN kopi kan rekvireres ved henvendelse til Fritz Hansen A/S.

Oplysningerne kan endvidere overlades til og behandles af samarbejdspartnere i forbindelse med administration af kundeforhold og markedsføring samt til transportører til brug for levering af varer. Dine personoplysninger vil derudover blive videregivet til betalingsformidleren AltaPay, når du gennemfører et køb i webshoppen på fritzhansen.com. AltaPay er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er AltaPay ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Herudover kan det under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, herunder retslige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om svindel, mv. 

SIKKERHED
Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed:
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

BRUG AF COOKIES 
Cookies, formål og relevans:
Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies.

Vi indhenter dit samtykke:
Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

Du kan få flere oplysninger om vores brug af cookie-politik og om hvordan, du kan slette eller afvise demHER. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, så se vejledningen under vores cookie-politik.

DINE RETTIGHEDER
Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger:
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Du har ret til at få personoplysninger berigtiget, slettet eller blokeret eller kræve begrænsning af behandlingen:
Du kan til enhver tid få berigtiget urigtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke kan behandle dine oplysninger på et andet grundlag. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du også bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har derudover også i visse tilfælde ret til at få blokeret dine personoplysninger eller kræve begrænsning af behandlingen.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller blokeret dine personoplysninger eller begrænset behandlingen, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger:
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger. 

Du har ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt anvendt format:
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. 

ÆNDRING AF RETNINGSLINJER
Fritz Hansen forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for "senest opdateret" nederst i dokumentet.

KLAGEADGANG
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid kontakte os via e-mail eller telefon som angivet øverst.
Du kan også henvende dig til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.  

Senest opdateret: 21. December 2017